Bệnh tim bẩm sinh có nguy hiểm không?

  • Bệnh tim bẩm sinh va bị thũng lỗ thứ phát co nguy hiểm không,phải điều trị ở đâu và chi phí khoảng bao nhiêu ?

    Icon
    <p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Ch&agrave;o bạn, </span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Mức độ nguy hiểm, phương ph&aacute;p điều trị bệnh tim bẩm sinh sẽ phụ thuộc v&agrave;o bệnh tim bẩm sinh cụ thể v&agrave; mức độ bệnh. Do vậy, chỉ với những th&ocirc;ng tin bạn cung cấp cho t&ocirc;i chưa đủ để tư vấn cụ thể cho bạn được. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Bạn vui l&ograve;ng cung cấp chi tiết c&aacute;c th&ocirc;ng tin để được ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn cụ thể trường hợp của bạn. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Th&acirc;n mến!</span></p>"}

Câu hỏi chuyên gia