Hở van 2 lá có mang thai được không?

 • Cau0301ch đây 2 năm em đi khau0301m thiu0300 biu0323 hơu0309 van 2 lau0301 1/4, nhưng không cou0301 triêu0323u chưu0301ng giu0300. Gâu0300n đây em thươu0300ng xuyên cou0301 cau0309m giau0301c đau ngưu0323c, mêu0323t mou0309i, khou0301 thơu0309, phau0309i thơu0309 thâu0323t mau0323nh mơu0301i thơu0309 đươu0323c. Cou0301 phau0309i bêu0323nh cuu0309a em đau0303 nău0323ng hơn không? Sau nau0300y em cou0301 thêu0309 mang thai đươu0323c không ah? Em xin cau0309m ơn.

  Icon

  Chào bạn!

  Hơu0309 van 2 lau0301 lau0300 tiu0300nh trau0323ng hơu0309 van nheu0323, tuy nhiên gâu0300n đây bau0323n thươu0300ng xuyên xuâu0301t hiêu0323n triêu0323u chưu0301ng mêu0323t mou0309i, khou0301 thơu0309, đau ngưu0323c nên râu0301t cou0301 thêu0309 tiu0300nh trau0323ng bêu0323nh đau0303 tiêu0301n triêu0309n nău0323ng hơn. Do vâu0323y bau0323n nên sơu0301m khau0301m lau0323i đêu0309 đươu0323c châu0309n đoau0301n chiu0301nh xau0301c tiu0300nh trau0323ng bêu0323nh vau0300 cou0301 phương phau0301p điêu0300u triu0323 thiu0301ch hơu0323p. Bên cau0323nh đou0301, bau0323n câu0300n cou0301 chêu0301 đôu0323 ăn uôu0301ng, sinh hoau0323t khoa hou0323c, tuân thuu0309 điêu0300u triu0323 seu0303 giuu0301p cau0309i thiêu0323n cau0301c triêu0323u chưu0301ng, lau0300m châu0323m tiêu0301n triu0300nh bêu0323nh vau0300 duy triu0300 sưu0301c khou0309e cuu0309a bau0323n. Không nên thưu0301c khuya, lau0300m viêu0323c nău0323ng hay hoau0323t đôu0323ng gău0301ng sưu0301c; không sưu0309 duu0323ng cau0301c châu0301t kiu0301ch thiu0301ch: rươu0323u bia, thuôu0301c lau0301, cafein, trau0300 đău0323c… Nên tau0323o tâm lyu0301 thoau0309i mau0301i, vui veu0309 vau0300 thươu0300ng xuyên luyêu0323n tâu0323p thêu0309 duu0323c thêu0309 thao, đău0323c biêu0323t cau0301c môn tôu0301t cho sưu0301c khou0309e tim mau0323ch như thiêu0300n, yoga, bơi lôu0323i, đi bôu0323, câu0300u lông… Tôu0301t nhâu0301t nên điu0323nh kiu0300 thăm khau0301m sưu0301c khou0309e tim mau0323ch 3 – 6 thau0301ng môu0323t lâu0300n.

  Bạn yên tâm rằng bạn hoàn toàn có thể mang thai bình thường, tuy nhiên khi mang thai tim sẽ phau0309i hoau0323t đôu0323ng nhiêu0300u hơn để cung câu0301p đủ năng lươu0323ng cho meu0323 vau0300 beu0301, vì vâu0323y đôu0301i vơu0301i nhưu0303ng ngươu0300i cou0301 bêu0323nh lyu0301 tim mau0323ch, trươu0301c, trong vau0300 sau khi mang thai câu0300n cou0301 sưu0323 theo dou0303i cuu0309a bau0301c siu0303 đêu0309 đau0309m bau0309o sưu0301c khou0309e cho meu0323 vau0300 beu0301.

  Hiêu0323n tau0323i, bau0323n cou0301 thêu0309 tham khau0309o sưu0309 duu0323ng Thực phẩm chức năng Iu0301ch Tâm Khang vơu0301i liêu0300u 2 – 4 viên/ngau0300y, chia 2 lâu0300n, uôu0301ng trươu0301c khi ăn 30 phuu0301t hoău0323c sau khi ăn 1h, để giúp làm giảm các triệu chứng đang gặp phải, lau0300m châu0323m lại tiêu0301n triu0300nh bêu0323nh vau0300 phou0300ng ngưu0300a suy tim.

  Chúc bạn sức khỏe!

  Thân!

  Xem chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh van tim hiệu quả

Câu hỏi chuyên gia