Hướng điều trị sau phẫu thuật tạm thời

  • Chào bs. Con em lúc mới sinh chuẩn đoán không lỗ van động mạch phổi đã đục van , PFO d=4 shunt P-T. Hở van 3 lá 2/4. Thất phải hơi nhỏ. Đã thẫu thuật lúc 2 ngày tuổi. Xin hỏi bệnh của bé tiên lượng như thế nào, hướng điều trị sau này ra sao ah

    Icon
    <p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Ch&agrave;o bạn, </span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đ&atilde; nhận được phiếu kh&aacute;m của ch&aacute;u trước v&agrave; sau khi phẫu thuật. Qua đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy t&igrave;nh trạng của ch&aacute;u đang c&oacute; cải thiện tốt hơn, nhưng đ&acirc;y chỉ l&agrave; cuộc phẫu thuật tạm thời. Ti&ecirc;n lượng bệnh kh&ocirc;ng thể n&oacute;i trước được. T&igrave;nh trạng bệnh của ch&aacute;u kh&aacute; phức tạp, cần phải được theo d&otilde;i định kỳ, v&agrave; nếu c&oacute; dấu hiệu bất thường như quấy kh&oacute;c, hay dấu hiệu kh&oacute; thở th&igrave; cần phải đi kh&aacute;m lại ngay. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;">Ch&uacute;c ch&aacute;u sức khỏe.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style=": tahoma; : small;"> Th&acirc;n mến!&nbsp;</span></p>"}

Câu hỏi chuyên gia