Tim không đập trên ngực có sao không?

 • Con 22tuôu0309i Tim con không đâu0323p trên ngưu0323c. Mau0300 lau0323i đâu0323p phâu0300n ơu0309 dươu0301i vuu0301 bên trau0301i. Vâu0323y lau0300 biu0323 sao thưa bau0301c siu0303?

  Hỏi - đáp

  Chào bạn,

  Thông thường người bệnh chỉ cảm nhận được vị trí đập rõ nhất ở mỏm tim, mà vị trí mỏm tim thường ở gần chỗ ức phía dưới vú bên trái. Vì vậy trong trường hợp của bạn hoàn toàn bình thường.

  Thân mến!


  "}

Câu hỏi chuyên gia