Tim không đập trên ngực có sao không?

 • Con 22tuôu0309i Tim con không đâu0323p trên ngưu0323c. Mau0300 lau0323i đâu0323p phâu0300n ơu0309 dươu0301i vuu0301 bên trau0301i. Vâu0323y lau0300 biu0323 sao thưa bau0301c siu0303?

  Icon

  Chào bạn,

  Thông thường người bệnh chỉ cảm nhận được vị trí đập rõ nhất ở mỏm tim, mà vị trí mỏm tim thường ở gần chỗ ức phía dưới vú bên trái. Vì vậy trong trường hợp của bạn hoàn toàn bình thường.

  Thân mến!


  "}

Câu hỏi chuyên gia